La Candidatura ha presentat una sèrie d’al·legacions a les clàusules de la convocatòria de licitació de l’Estadi Municipal de Futbol de Reus amb la màxima de vetllar per garantir plena legalitat i atorgar la màxima oferta de servei públic a les instal·lacions. La formació reclama que es revisi o revoqui el plec de clàusules per a la concessió d’aquesta instal·lació tenint en compte cadascuna de les aportacions que han presentat.

Els cupaires al·leguen que les inversions que s’han realitzat a l’Estadi financiades per la  subvenció que la Diputació de Tarragona va concendir a l’Ajuntament de Reus pels Jocs del Mediterrani no poden tenir un ús privatiu abans de l’any 2021 per llei. També detallen que l’explotació del bar, les antenes i la publicitat passaran a anar a càrrec del privat que obtingui la concessió de l’Estadi i aquest fet, segons la CUP, contradiu l’ús públic que s’expressa a la subvenció pels Jocs del Mediterrani esmentada.

Pel que fa al cànon que l’adjudicatari haurà d’abonar a l’Ajuntament de Reus, que puja a un total de 6 milions d’euros, la CUP denuncia que es pugui “compensar fins a un màxim del 95 % mitjançant les inversions realitzades en els termes indicats en la clàusula quarta del Plec de Prescripcions Tècniques”. En aquesta clàusula s’especifica que passats 5 anys s’hauran d’haver realitzat obres a l’Estadi Municipal que sumen 3.182.000 euros en total. La Candidatura explica que un 95% d’aquesta quantitat per les obres, que s’han de realitzar per mandat de la Lliga Professional de Futbol, es restarà del cànon que l’empresa adjudicatària hauria de pagar a l’Ajuntament de Reus. La formació al·lega que aquest punt també “entra en contradicció amb l’interès públic  manifestat a la licitació i resulta lesiu per als interessos municipals en quant redueix considerablement el cànon que justifica el benefici públic de l’operació”. Per aquests motius, demanen que s’elimini la clàusula.

La CUP lamenta que l’ús de l’Estadi Municipal quedi reservat íntegrament a l’ús exclusiu del futbol professional quan detecten una “apel·lació genèrica a cobrir les necessitats esportives del projecte global de la ciutat” i fa diverses al·legacions per “aportar-hi profunditat”. Demanen, entre d’altres, que es desenvolupi “un programa de transformació de les actuals instal·lacions en una ciutat de l’esport”. Volen, també, que es tinguin en compte les clàusules socials en relació a la contractació pública de l’Ajuntament que es van aprovar en plenari el passat mes de desembre.

Que l’ús municipal de l’Estadi Municipal no sigui inferior a les 30 hores anuals i que per a la resta d’instal·lacions no sigui inferior a 96 hores anuals és una altra de les reclamacions. Al·leguen, d’altra banda, que la durada de la licitació no sigui superior a 6 anys i que s’inclogui una clàusula que faci referència al fet que si l’equip sènior puja a primera divisió de futbol, es realitzarà una nova concessió o es revisaran les condicions econòmiques i de tot tipus d’aquesta atès que el pressupost del club augmentarà sensiblement.