Més d’una 20a d’aportacions per a millorar el servei de recollida i acollida d’animals a Reus

La Comissió animalista de la Cup de Reus fa un seguiment de tots els serveis, contractes i temes al nostre municipi relacionats amb els animals. Per aquest motiu es va valorar i estudiar la necessitat de millorar l’anterior licitació del servei de recollida d’animals, sabent que en
aquest primer trimestre de 2020 el govern de Reus la publicaria.

A la Cup sempre hem apostat per la municipalització del servei per a poder garantir el benestar animal, fugint de la privatització que sempre prioritza el benefici econòmic de qualsevol empresa. Tot i no estar d’acord amb aquest model externalitzat i mentre l’ajuntament no
municipalitzi aquest servei, des del GM de la CUP hem manifestat en diverses comissions municipals que hi volíem participar i fer aportacions.

La regidora Mònica Pàmies va sol·licitar una reunió en la que hi participessin la resta de grups municipals, el regidor de Medi Ambient i els tècnics responsables, com a mostra de transparència i voluntat d’acord sobre el tema. Aquesta reunió es va dur a terme ahir dimarts
28 de gener de 2020.

La CUP va aportar més de 20 nous criteris, especificacions i peticions que poden ajudar al major control del centre que s’hi presenti. Totes les aportacions emanen de la Llei de Protecció Animal catalana i estan pensades per a garantir uns drets i obligacions en tots els paràmetres
del document. Concretament, al Plec de Prescripcions tècniques que regulen les condicions del servei: recollida, acollida, identificació, gestió, servei veterinari en el centre, durada, mitjans materials i instal·lacions, manteniment i neteja, mitjans personals, requisits i obligacions i la
memòria a presentar, hi vam fer modificacions a totes i cada una de les parts, concretant mètodes emprats, dades necessàries, requisits d’espais, atenció veterinària, formació del personal, etc.

Totes les mesures, presentades personalment davant la resta de representants dels grups municipals i dels propis tècnics municipals, excepte en un cas concret (el compromís d’esterilització dels cadells donats en adopció) es van considerar apropiades i necessàries per a
ser incloses en aquest nou document. La Candidatura d’Unitat Popular i la Comissió animalista de la CUP seguirem atentes, fent el seguiment d’aquest procés i apostant per un futur servei públic de qualitat.