Activitat industrial

En una societat en canvi constant, cal preparar el teixit industrial del municipi perquè les transformacions en els models de producció i negoci no representin una pèrdua de drets laborals ni impactin negativament en l’economia de la ciutat.

Propostes:

1. Fer que el “viver d’empreses” de REDESSA ha de ser una eina de promoció de la creació de noves empreses.

2. Dissenyar un pla d’atracció d’empreses per als polígons industrials de la ciutat, actualment infrautilitzats, evitant-ne la creació de

3. Crear una comercialitzadora municipal d’energia verda i xarxes de distribució pública i de connexió entre usuàries.

4. Oferir alternatives per la permanència de les activitats empresarials susceptibles de deslocalització o tancament.

5. No requalificar terrenys industrials com a sòl edificable i evitar l’establiment de grans empreses del comerç i la distribució que a mig termini eliminen ocupació.

6. Donar suport a les lluites dels treballadors i treballadores de la nostra ciutat que reivindiquin drets laborals o l’apoderament de classe com a motor del procés de transformació social.

7. Ajut als treballadors autònoms a través de la intermediació de l’Ajuntament amb entitats de cooperativa de crèdit o finances socials per facilitar-ne la capacitat de finançament.

8. Prioritzar la contractació de l’Ajuntament a empreses ESS, i impedir la contractació d’empreses que precaritzen el treball.

9. Fomentar xarxes de distribució de caràcter local i de proximitat per evitar intermediaris i garantir uns preus dignes per als productors i un producte de qualitat per als consumidors.

10. Assumir un paper actiu de defensa de la classe treballadora integrant el dret d’igualtat d’oportunitats en el món del treball i fomentant una distribució del treball segons les capacitats i la voluntat de cada persona i no en una estructura del mercat laboral que reprodueix la divisió sexual del treball, en les contractacions de l’Ajuntament.

11. Prioritzar les empreses basades en la cogestió i autogestió que la classe treballadora proposi en el camí cap al col·lectivisme.