PROJECTE
                              DE CIUTAT


Un municipi valent és

CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA

 • Justícia social
 • Convivència i seguretat
 • Joventut
 • Antiracisme
 • Gent gran
 • Diversitat funcional
 • Feminisme i LGTBI
 • Participació

VIURE I CONVIURE AMB EL TERRITORI

 • Tinença i benestar animal
 • Recollida de residus
 • Recursos ambientals
 • Energia
 • Aigua
 • Model Urbà i entorn
 • Conscienciació i educació ambiental

TREBALLAR PER TENIR FUTUR

 • Agricultura i ramaderia
 • Activitat industrial
 • Comerç
 • Mercats
 • Turisme
 • Les Tic al servei de la gent

FER UNA CIUTAT HABITABLE

 • Habitatge com a dret bàsic
 • Mobilitat
 • Educació
 • Salut
 • Cultura
 • Política Lingüística
 • Esport i ciutat

RECUPERAR LA SOBIRANIA

 • República Catalana
 • Prestació de serveis públics
 • Hisenda municipal
 • Fiscalitat Progressiva
 • Organització de l’Ajuntament

tenim l'alternativa

CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA

Els nostres barris s’han anat transformant progressivament per a esdevenir actualment un mosaic d’identitats diverses que enriqueixen la convivència. Per tal de fomentar-la, defensem un model que consolidi els drets polítics, socials i econòmics per a tota la població, basat en el respecte a la pluralitat i la diversitat cultural, lingüística i de tots els elements que conformen la identitat de cada persona. Apostem pel feminisme de classe, adreçat a conquerir condicions de vida dignes al conjunt de les dones, per tal de donar una resposta més global i completa l’encreuament dels diferents eixos de desigualtat: gènere, origen, classe social, diversitat funcional, edat, opció sexual, expressió o identitat de gènere.

La recuperació de la identitat de barri i de coresponsabilitat en la vida col·lectiva, a través de la participació i la coneixença del veïnat, és la millor eina per a construir uns barris identificats amb la ciutat i que tinguin en la convivència i el respecte a la pluralitat la seva aposta per viure segures i amb dignitat. Des de l’apoderament i l’autoorganització podem acabar amb el fantasma del masclisme, el feixisme, l’homofòbia, la xenofòbia i tota ideologia intolerant.

ESPAI PÚBLIC

Derogar l’ordenança del civisme i recuperar el carrer com a espai de socialització i comunitat

JOVENTUT

Fer participar el jovent com a motor dels barris: esport, salut, lleure, cultura, educació…

FEMINISME

Crear una regidoria feminista que faci polítiques transversals i interseccionals.

ANTIRACISME

Promoure plans per acabar amb la discriminació en els serveis i en l’exercici de drets.

LGTBI+

Educar per eradicar les actituds LGTB-fòbiques i implementar polítiques inclusives.

GENT GRAN

Fomentar l’activitat i participació comunitària per teixir suport mutu contra la dependència

DIVERSITAT FUNCIONAL

Realitzar polítiques per l’augment de l’autonomia i la corresponsabilitat social

FER UNA CIUTAT HABITABLE

La CUP té com a objectiu prioritari que totes les persones de la ciutat puguin accedir a un habitatge digne, una necessitat indispensable per desenvolupar els àmbits de la nostra vida. Cal incloure, en el planejament urbanístic, l’increment de l’habitatge públic perquè avui és insuficient. Entenem la mobilitat com un dret que facilita l’accés de qualsevol col·lectiu en qualsevol indret. Vetllem per l’educació pública inclusiva i amb els recursos que calen perquè arribi a tothom. Defensem la sanitat pública com un dret universal per al benestar integral de la ciutadania. Apostem per un urbanisme social que prioritzi les persones i les seves necessitats com un dret.

La lluita pel dret a l’habitatge serà com fins ara, un dels nostres pals de paller. Entenem que sense un sostre, les persones no podem desenvolupar-nos com a tals i, per tant, ens aboquem a l’exclusió. Apostem per un model de municipi i barris més just, cohesionat i integrador. Creiem que les persones amb mobilitat reduïda han de poder disposar de serveis municipals quan ho necessitin i que la planificació urbanística s’hi ha de vincular. La millor aposta de la ciutat per la sanitat no són grans centres sanitaris deficitaris, sinó desenvolupar polítiques socials que garanteixin la salut de la ciutadania i recuperar la vida comunitària.

HABITATGE

Recuperar l’ús dels pisos buits a mans de grans tenidors. Dotar-nos d’un pla contra la pobresa energètica.

DRETS SOCIALS

Garantir l’empadronament a tothom. Incrementar els recursos de l’àrea de Benestar Social.

MOBILITAT

Revisar el transport públic en funció de l´ús dels combustibles menys contaminants.

EDUCACIÓ

Implantar l’estudi sobre equitat escolar per acabar amb la segregació.

URBANISME

Desenvolupar un nou POUM que recuperi l’ús social dels espais i que sigui debatut per la ciutadania.

VIURE I CONVIURE AMB EL TERRITORI

La CUP té com a un dels seus pilars bàsics el respecte i la cura del Medi Ambient. Cal que, en totes les àrees i transversalment els aspectes mediambientals i de benestar animal siguin prioritaris. La minimització, el reaprofitament, la reducció de residus i el compromís amb el planeta han de ser la base del funcionament de l’Ajuntament. Per aquest motiu, cal reduir els recursos malbaratats: aigua, energia, materials… i potenciar-ne la seva reutilització per a reduir els residus. Cal potenciar l’ús d’energies renovables i impulsar una consciència ecològica entre la ciutadania pera facilitar l’adquisició d’hàbits respectuosos amb les persones i el nostre entorn natural i urbà.

El fet de donar exemple, conscienciant i facilitant eines perquè la cura del medi ambient sigui adquirida com un hàbit en les tasques quotidianes, serà una de les nostres empremtes. Entenem com indispensable la inclusió de criteris mediambientals, de respecte als animals i de l’entorn, tant en el dia a dia com en la contractació de qualsevol servei i en la compra d’equips i materials.

BENESTAR ANIMAL

Municipalitzar el servei de recollida i acollida d’animals i ampliar els parcs canins.

GESTIÓ DE RESIDUS

Gestió directa, reactivar les plantes de recollida selectiva, reducció de residus.

RECURSOS AMBIENTALS

Crear zones verdes sostenibles i horts urbans, garantir la qualitat de l’aire.

ENERGIA

Potenciar la producció energètica, reduir el consum i garantir-ne l’accés a tota la ciutadania.

AIGUA

Potenciar un consum eficient i implantar la Nova Cultura de l’Aigua que acabi amb transvasaments.

MODEL URBÀ

Protegir el sòl rústic i potenciar zones verdes i agràries com a corredors biològics.

CONSCIÈNCIA

Promoure l’educació ambiental per fomentar l’equilibri entre l’ús urbà i el medi natural.

RECUPERAR LA SOBIRANIA

Transformar des del municipalisme implica desplegar polítiques d’aprofundiment democràtic i de justícia social. El paper dels ajuntaments i les xarxes associatives a nivell local va ser determinant per a poder engegar el referèndum de l’1-O i la resposta solidària del 3-O. No obstant, la recentralització de l’estat espanyol, seguint les ordres de la Unió Europea, ha afectat greument a l’autonomia financera dels municipis. S’ha prioritzat el pagament del deute i del rescat bancari a les necessitats creixents de la població. Hem de recuperar les sobiranies a nivell local per poder atendre millor les necessitats de les persones i poder construir una nova República que superi el règim del 78 i s’adapti a la nostra realitat social.

REPÚBLICA CATALANA

Defensar els drets civils i polítics i impulsar accions institucionals i populars que accelerin la ruptura democràtica amb l’estat.

SERVEIS PÚBLICS

Municipalitzar el servei de recollida de residus i neteja viària. Tenir en compte els criteris ambientals en l’adquisició de l’aigua al municipi. Impulsar un servei comarcal d’acollida i recollida d’animals.

HISENDA

Impulsar una fiscalitat progressiva al municipi a través de les ordenances (IBI, IAE): que pagui més qui més té. Fer un estudi i una auditoria dels serveis municipals externalitzats.

TREBALLAR PER TENIR FUTUR

Enfront del model capitalista, agressiu, autoritari, explotador i altament desposseïdor de la riquesa col·lectiva, volem construir una societat on puguem compartir la riquesa i prioritzar la vida de les persones. La CUP de Reus volem que es potenciï, des del municipi, les empreses d’Economia Social i Solidària (ESS), el conjunt d’iniciatives que tenen com a objectiu resoldre necessitats de qui les impulsen, per sobre de l’ànim de lucre. Reus no és només el nucli urbà, tenim un terme municipal integrat per masos, rieres i espais d’horta massa oblidats. Per això cal revertir el procés d’extinció de l’activitat primària al municipi, no en base a grans explotacions industrials, sinó promovent pràctiques respectuoses i compromeses.

Les iniciatives d’Economia Social i Solidaria poden ser un factor important per a un model alternatiu de desenvolupament a la ciutat. Apostem per la distribució equitativa de la riquesa i que incorpori la perspectiva feminista. Un model inclusiu, que recuperi les sobiranies vinculades a necessitats vitals (alimentació, energia, comunicacions, finançament, cures). Cal preparar el teixit productiu del municipi perquè les transformacions del capitalisme no representin una pèrdua de drets laborals ni impactin negativament en l’economia de la ciutat.

AGRICULTURA

Impulsar el Parc Agrari de Reus per fer front a la disminució de treballadores de la terra.

INDÚSTRIA

Oferir alternatives a la deslocalització d’empreses. Prioritzar la contractació pública a empreses de l’ESS.

COMERÇ

Donar suport al comerç de barri. Política de fiscalitat que gravi més a les grans superfícies.

MERCATS

Preservar l’activitat dels Mercats municipals. Impulsar les parades especialitzades vinculades amb l’alimentació.

TURISME

Prioritzar el turisme cultural davant del turisme de sol i platja. Fer una moratòria de pisos turístics.

NOVES TECNOLOGIES

Desplegar una xarxa de connexió a internet oberta als espais públics de la ciutat. Apostar pel programari lliure a l’administració local.