Agricultura i ramaderia

Reus no és només el nucli urbà. Té un terme municipal que va molt més enllà dels edificis i els polígons industrials, integrat per masos, rieres, marges, vegetació singular i espais d’horta massa oblidats per l’Ajuntament.

Cal reorientar les formes intensives de la ramaderia i l’agricultura cap a sistemes de producció mes respectuosos amb el medi, com són les produccions ecològiques.

Propostes:

1. Aprofitar els espais agrícoles abandonats, relacionant propietaris i potencials treballadors de la terra (banc de terres).

2. Fomentar la recuperació de masos abandonats.

3. Millorar la xarxa de camins i la senyalització que connecta Reus amb els pobles i masos del seu entorn.

4. Impulsar el Parc Agrari de Reus per fer front a la disminució constant de treballadors i treballadores de la terra i garantir la diversificació de l’economia:

  • Creació d’una marca agrícola pròpia per potenciar especialment els productors de cultius ecològics locals.
  • Constituir, amb els pagesos de l’agricultura professional, el Consell Municipal Agrari per tal de facilitar i assegurar que puguin continuar amb la seva activitat.

5. Afavorir la comercialització dels productes de proximitat als mercats de la ciutat.

6. Millorar l’espai de transició paisatgístic entre el nucli urbà i l’entorn rural.

7. Aprofitar el potencial de la xarxa de vies verdes des del punt de vista de l’esport, del turisme, del medi ambient, la educació i la cultura.

8. Dotar a la Guàrdia Urbana de les eines que calen per a la vigilància rural: masos, granges, casetes d’eines, basses d’aigua (i els seus motors). Intensificar la vigilància i control dels ferrovellers i evitar la compra dels productes robats.

9. Impulsar una campanya per crear horts urbans amb assessorament tècnic, incidint en pràctiques ecològiques. Cedir els horts a qualsevol persona que hi estigui interessada, fent atenció especial a persones grans, aturades, amb alguna discapacitat,…