Les TIC al servei de la gent

Afavorir estratègies municipals per a l’apoderament digital, elaborades per un conjunt d’entitats agrupades sota l’apoderament digital.

La tecnologia, o l’activitat tecnològica d’un territori, influeix en el seu progrés econòmic i social. Calen polítiques que donin als municipis la capacitat de ser protagonistes de la seva activitat tecnològica i que no potenciïn l’evolució tecnològica orientada per l’interès privat de les empreses líders del sector. Cal fer créixer una tecnologia oberta, de fàcil accés i sota control democràtic.

Cal que l’administració reguli adequadament l’ús de les tecnologies en aquests àmbits i sigui exemplar vetllant per les llibertats de la ciutadania.

Apostem per l’apoderament tecnològic dels municipis i de les persones, sota una perspectiva de gènere a fi que es transformin en accions representatives de la diversitat existent en la nostra societat. Cal que l’Ajuntament es marqui l’objectiu d’evitar la fractura digital, marcant-se objectius realitzables a curt i llarg termini.

Propostes:

 1. Consolidar un ecosistema d’infraestructura col·laborativa i oberta de tecnologies lliures.

 • Proporcionar accés real a la ciutadania a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutralitat.

 • Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura.

 • Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d’avaluació de l’impacte social i territorial dels desplegaments tenint en compte els possibles casos d’us.

 • Desplegament de noves infraestructures per a serveis de comunicacions

 • Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés (fixa i mòbil) a traves d’una xarxa compartida.

 • Facilitar la compartició d’infraestructura publica.

 1. Contractació de serveis a companyies de telecomunicacions amb criteris democràtics.

 2. Relació del programari lliure amb la ciutadania:

 • Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen amb programari lliure.

 • Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.

 • No incorporar a les webs municipals serveis de tercers basats en programari que permeti la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei.

 • Garantir l’accessibilitat a les web municipal per a persones amb discapacitat.

 1. Implantació de programari lliure a cada ajuntament:

 • Establir un pla de migració a programari lliure de tots els serveis d’informació de l’Ajuntament.

 • Migrar l’ofimàtica interna a programari lliure, amb els corresponents plans de formació.

 • Vetllar perquè amb diners públics nomes es desenvolupi codi públic.

 • No adquirir maquinari que no sigui plenament funcional sota kernels lliures, com per exemple Linux.

 • Migrar progressivament a programari lliure totes les aplicacions d’escriptori i el sistema operatiu dels ordinadors municipals.

 1. Cooperació entre administracions i amb les comunitats de programari lliure, creant mecanismes de coordinació entre administracions que permetin mancomunar el desenvolupament i desplegament de serveis.

 2. Assumir la Open Data per defecte.

 • Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l’administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors, p.e.).

 • Estandarditzar els formats de les dades publicades entre diferents ajuntaments i administracions, per facilitar l’anàlisi creuada de les dades.

 • Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne de derivats.

 • Promoure la reutilització d’aquestes dades amb una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal i l’especificació de les llicencies.

 1. Garantir la privacitat de les dades de caràcter personal.

 • Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l’administració i seguint estrictes criteris de protecció de dades.

 • Implementar mecanismes per facilitar al ciutadà que pugui conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l’administració.

 1. Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, i reforçar els existents.

 2. Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, i dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres). Així com espais gratuïts de Coworking i estudi.

 3. Oferir programes pedagògics, en coordinació amb centres educatius de diferents nivells, per treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint la perspectiva de gènere.

 4. Oferir formació tecnològica a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics.

 5. Reduir l’impacte mediambiental, la reutilització d’equips més enllà de la seva vida de consum fins la seva vida útil real. Promoure l’economia social i solidària.

 6. Exhortar a una compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics, iniciativa que es pot realitzar a través de les clàusules socials en la contractació pública.

 7. Fer compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el període d’utilització per allargar la vida útil dels dispositius.

 8. Utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics.

 9. Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que faciliti la reutilització de les obres artístiques i les produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.

Realització d’un Pla Estratègic Tecnològic de caràcter transversal, que inclogui agents econòmics i amb participació ciutadana, per analitzar i implementar estratègies de l’administració local i d’altres a mig i llarg termini.