Turisme

No considerem la promoció turística com una prioritat de les polítiques de l’Ajuntament.

És urgent fer un debat públic de ciutat amb la participació de tota la ciutadania sobre el model turístic i la sostenibilitat en aquest sector.

Propostes:

1. Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades a l’allotjament turístic a la ciutat.

2. Garantir que en les empreses públiques i en aquelles on l’administració hi participa directament o mitjançant concurs públic, s’asseguri el compliment que els treballadors i treballadores estiguin adscrits al conveni al qual correspon l’activitat que efectivament realitzen.

3. Destinar la totalitat dels ingressos procedents de la taxa turística a pal·liar els impactes negatius del turisme sobre la població, tot aplicant polítiques d’accés a l’habitatge, o destinar-los a la conservació del patrimoni natural i cultural. En cap cas a la promoció.

4. Facilitar la participació del municipi en la implementació i gestió de la taxa turística, tot possibilitant l’aplicació d’un recàrrec municipal, així com la participació en la gestió del 100% del fons.

5. Supressió immediata de l’Agència de Turisme i retorn de les funcions i integració de les treballadores a l’Ajuntament.

6. Prioritzar el turisme cultural i de natura al davant d’altres tipus de turisme depredador com el de sol i platja o el de compres.

7. Presentar propostes d’alternatives productives al turisme, basades en el desenvolupament de l’economia local, el respecte al medi ambient i la dignitat dels llocs de treball, abans de tornar a destinar recursos econòmics en campanyes destinades únicament al turisme.